Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle activiteiten georganiseerd door Karateschool Bu Shin Kan.

Artikel 1. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan activiteiten van Karateschool Bu Shin Kan geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Karateschool Bu Shin Kan kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten.
2. Karateschool Bu Shin Kan is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte.
3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Karteschool Bu Shin Kan, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Karateschool Bu Shin Kan.

Artikel 2. Betaling inschrijf- en lesgeld
1. Iedere deelnemer is, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, inschrijfgeld ad € 15,00 verschuldigd. Dit inschrijfgeld is éénmalig en dient voor de eerste les te worden voldaan zoals hierna bepaald.
2. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per maand of per kwartaal of per seizoen en dient vooruit te geschieden en wel voor de eerste dag van iedere periode. In geval van inschrijving in de loop van een maand, zal het lesgeld voor die maand naar rato worden berekend en dit bedrag dient vóór de eerste les te worden voldaan op de wijze zoals hierna bepaald.
3. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de eerste les van de betreffende cursus.
4. Betaling zal plaatsvinden door middel van overschrijving naar de bankrekening van Karateschool Bu Shin Kan, Triodosbank NL22 TRIO 0212.1004.24 onder vermelding van de naam van de deelnemer (denk hierbij aan de overboekingsperiode).
5. Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet door Karateschool Bu Shin Kan is ontvangen heeft de leraar het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop volgende periode totdat betaling is geschied, dan wel de deelnameovereenkomst is beëindigd.
6. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen. In geval van een ernstige blessure en daardoor langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met de leraar.
7. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Karateschool Bu Shin Kan eenmaal per jaar worden verhoogd. De deelnemer krijgt hiervan ten minste twee maanden tevoren een schriftelijke mededeling.

Artikel 3 Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.
1. De deelnameovereenkomst, die wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, en kan door elk van de partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen.
2. Opzegtermijn omvat 1 maand. Gedurende de opzegperiode kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.
3. In geen geval vindt restitutie plaats van reeds voldaan lesgeld.
4. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke cursus kan uitsluitend vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus gestelde voorwaarden.